Serveis

Notaria

Els nostres serveis

Dins el servei integral que ofereix el nostre despatx, podem distingir entre els següents apartats.

Serveis

Escriptures

A la Notaria GRM realitzem tot tipus d'escriptures públiques, des de compravendes de pisos, places d'aparcament o participacions socials en societats, fins herències o testaments, passant per obres noves, poders, matrimonis i divorcis.
Les escriptures públiques són aquells instruments públics que tenen com a contingut propi les declaracions de voluntats, els actes jurídics que impliquin prestació de consentiment, els contractes i els negocis jurídics de totes classes.
A continuació, podrà trobar un llistat de la documentació necessària per a les escriptures notarials més comuns:
 1. Si no vol fer disposicions especials dels béns de la seva propietat a favor d’alguna persona en particular, només cal portar el DNI original a una consulta amb el notari.
 2. Si es vol fer disposicions especials dels béns de la seva propietat a favor d’alguna persona en particular, cal aportar, a més, les escriptures o rebut de contribució dels béns en qüestió.
 1. General: – Fotocòpia del DNI del poderdant i de l’apoderat.
 2. Especial:
  – Fotocòpia del DNI del poderdant i de l’apoderat.
  – Facultats especials i béns als quals es refereixen.
 3. Per plets:
  – Fotocòpia del DNI del poderdant.
  – Nom dels advocats i procuradors.
 • Fotocòpia del DNI de tots els venedors i compradors.
 • Escriptura de Propietat.
 • Rebut de la contribució.
 • Certificat de la Comunitat de Propietaris sobre les quotes pendents, si es tracta d’un pis.
 • Cèdula d’habitabilitat vigent o sol·licitud de la mateixa.
 • Certificat d’eficiència energètica.
 • Certificat de defunció.
 • Certificat d’últimes voluntats: hi ha possibilitat de demanar aquest certificat des de la notaria.
 • Llibre de família i certificats de matrimoni i de naixement de tots els fills.
 • Certificat d’empadronament del difunt.
 • Fotocòpia del DNI dels interessats i de dos testimonis (no familiars) que hauran d’assistir només el dia de la signatura.
 • Acta de declaració d’hereus abintestat o, en cas d’existir testament, certificat de defunció, certificat d’últimes voluntats i còpia del testament. Hi ha possibilitat de demanar el certificat d’últimes voluntats i la còpia del testament des de la notaria.
 • Relació de béns del mort:
  a.- Escriptures de propietats i últim rebut de l’IBI.
  b.- Accions o participacions en societats.
  c.- Fitxa tècnica i permís de circulació dels vehicles.
  d.- Certificats bancaris amb els saldos i titulars dels comptes a data de la defunció del causant. Així mateix, extracte dels moviments dels comptes realitzats durant tot l’any anterior a la defunció.
 • Relació de deutes del mort:
  a.- Certificat amb el saldo pendent del deute a data de defunció.
  b.- Factura de les despeses d’enterrament en cas d’haver estat pagada pels familiars o amics, no si ha estat pagada per companyies asseguradores.
 • Fotocòpia dels DNI de tots els socis.
 • Certificat de Denominació. Hi ha possibilitat de demanar aquest certificat des de la notaria.
 • Estatuts Socials. Hi ha possibilitat d’elaborar-des de la notaria.
 • Domicili Social.
 • Capital Social i percentatge (%) en el qual participa cada soci
  a.- Certificat bancari dels diners aportats
  b.- Inventari de béns mobles en el cas que el que s’aporti siguin béns mobles
  c.- Escriptures de propietat dels béns inmobles en el cas de que el que s’aporti siguin béns inmobles
 • Designació de l’administrador o dels administradors socials.

Serveis

Pòlisses

Les pòlisses són aquells instruments públics que tenen com a contingut exclusiu els actes i contractes de caràcter mercantil i financer que siguin propis del tràfic habitual i ordinari d'almenys un dels seus atorgants.
Aquí s'inclouen els préstecs i crèdits que vostè contracta amb la seva entitat financera.

Serveis

Actes

Les actes notarials, per la seva banda, tenen com a contingut la constatació de fets o la percepció que dels mateixos tingui el notari, sempre que no puguin qualificar-se d'actes i contractes, així com els seus judicis o qualificacions.
Al seu requeriment, podem preparar tot tipus d'actes com les actes de declaració d'hereus d'un familiar mort sense testament, actes de protocol documents, actes de fotografies o actes de presència.

Serveis

Gestió

Per poder oferir-li una tranquil·litat addicional, des del despatx, i sempre a la seva sol·licitud, en podem, no només dels tràmits preparatoris i els consistents en la signatura de la seva escriptura, sinó també tots aquells posteriors, però igualment importants, com són la liquidació dels impostos que generi la seva operació com, en cas de ser necessària, la inscripció de la seva escriptura en el Registre Públic corresponent.
Tot això sempre amb el nostre desig que vostè no s'hagi de preocupar de res.

Scroll to Top